“De inzet van een samenleving op zorg, is altijd ingebed in een steeds veranderende context van waarden.”

YC wil als werkplek  …

 • aan de kant staan van zorgvragen uit de praktijk, voor zorgvragers en zorgverleners, voor teams en onderwijs;
 • open en kritisch meedenken én verder denken met en voor organisaties, maatschappelijke bewegingen, netwerken gericht op effectieve verantwoordelijkheid (accountability);
 • bijdragen aan strategische oplossingen;
 • zorgethische vraagstukken over zorg en samenleven daarbij niet uit de weg gaan;
 • onafhankelijk en contextueel ingebed (niet ‘out of the blue’ dus) met aandacht voor zorgprocessen en kwaliteit van zorg;
 • ondersteuning geven in methodisch denken en werken binnen teams en organisaties, dan wel het werken met methodieken zelf.

Dit kan in allerlei creatieve vormen, stevige reflectie, netwerken en samenwerkingsverbanden, maar ook prima door WAT (‘working apart together’), als dat beter uitkomt!

Samenwerking

In de praktijk wordt voor projecten samengewerkt met professionals op verschillende gebieden. Zoals …

Verander- en projectmanagment: Corine van Die, https://www.linkedin.com/in/corine-van-die-b9061221/ en https://www.taieki.nl/

Coaching en training: Marijke Doevendans en Judith Coolen, https://www.mind4care.nl/; Bianca Vugts-de Groot http://www.biancavugts.nl/

Advies, coaching en training: Greet de Bruijn https://www.gotogdb.nl/ en https://www.loyaalleven.nl/

Communicatieadvies, tekstschrijver: Don Croonenberg http://thebitterend.nl/

 

Work in  Progress

Actief aan de slag, bijvoorbeeld met …. 

Richtlijn nieuw kwaliteitskompas gehandicaptenzorg voor Toezichthouders

Samen met Hans van Waardenburg aan de slag met het nieuwe kwaliteitskader,  het ‘Kwaliteitskompas’, voor toezichthouders in de gehandicaptenzorg. De VGN ontwikkelt nieuwe richtlijnen, waarin de rol van toezichthouders wordt beschreven en bekeken op welke wijze zij rekening houden en kunnen houden met het nieuwe kompas.  De richtlijn zal maart 2023 verschijnen.

 

Lid raad van toezicht De Enghoeve

Sinds kort lid van de raad van toezicht van De Enghoeve – een behandel- en diagnostiekcentrum voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Met plezier ga ik dcelnemen aan dit project!

Opgenomen in panel referenten ZonMW onderzoeken

Inmiddels aanvragen aan het verwerken voor onderzoekssubsidies die ZonMW verstrekt tbv van de zorg. Op diverse beleidsterreinen wordt dit door referenten ondersteund. Info: https://www.zonmw.nl/nl/

Opgenomen in panel deskundigen ANP

Sinds kort ben ik lid van het expertisepanel van het Algemeen Nederlands Persbureau. Omschreven als volgt:

Functie: Adviseur, zorg en samenleving, en aangesloten bij NVO, de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen.

Deskundigheid: Ik ben deskundig op het gebied van zorgvisie en organisatieontwikkeling, strategische- en beleidsvraagstukken in de zorg, kwaliteit van zorg en zorgethiek, behandelingen (interventies, therapieën, methoden), verstandelijke beperking, complexe zorgvragen. Ik bouw aan zorgnetwerken en kennisontwikkeling middels diverse publicaties en zet me in voor een lange termijn houdbaarheid van de zorg. Daarnaast ben ik betrokken bij zorgorganisaties en onderwijsinstellingen in adviesraden en als toezichthouder

Journalisten kunnen mij benaderen voor: Vragen over de organisatie van de zorg, knelpuntenanalyses over de zorg, kwaliteitsvraagstukken in de zorg, behandelmogelijkheden en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast heb ik kennis over onderwerpen als de zorgmarkt, zorgkwaliteit, interventies en innovatie binnen de zorg.

Kwaliteitsconsultaties

De kwaliteit van zorg is een voortdurend leerproces, zoals in veel zorgorganisaties. Inmiddels zijn de eerste consultatieprocessen afgerond en kijken we tevreden terug op de ontmoetingen die hebben plaatsgevonden. Een veelheid van cliënten, verwanten, medewerkers binnen allerlei onderdelen maakten duidelijk waar het goed gaat en waar de aandachtspunten liggen. Juist nu we uit Corona komen kan de zorg weer een stap maken. De personele krapte zet nog eens extra druk op de zorgkwaliteit, dat is goed in beeld en er wordt hard aan gewerkt om hier het maximale uit te halen. Fijn om hier aan bij te mogen dragen.

 

Inclusieve organisatie van zorg

Vanuit Vilans wordt hard gewerkt aan het versterken van inclusie voor mensen met een beperking. Wat dit vanuit organisatieperspectief betekent en vertaald kan worden naar concrete acties is een van de speerpunten. Het VN-verdrag voor mensen met een handicap, geratificeerd door Nederland in 2016, dient hierin leidend te zijn. In samenwerking is een vertaalslag goed mogelijk, temeer wanneer mensen met een beperking en hun naasten in positie worden gebracht.

Conceptrichtlijn palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking

Er bestaat een algemeen-landelijke richtlijn voor palliatieve zorg. In de afgelopen periode is gewerkt aan een vertaalslag ten behoeve van mensen met een VB. Van belang om deze fase of bijzonder proces in de zorg goed te kunnen doorlopen en daartoe bruikbare onderkenning, ondersteuning en behandeling in te zetten. Het IKNL heeft een concept opgesteld waartoe ik een becommentariëring op mocht leveren. In de tweede helft van 2022 wordt de richtlijn officieel van kracht.

Gastcollege ethiek en zorgorganisaties

Weer een mooi en interactief gastcollege mogen verzorgen aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.

Binnen een programma over zorgethiek worden studenten, werkzaam in het brede veld van de zorg, ingeleid in thema’s over de zorg, marktwerking, organisatie en ethische dilemma’s. Op uitnodiging van Pieter Dronkers en Femmianne Bredewold een college verzorgd met een interactieve uitwisseling aan de hand van casuistiek. Inspirerende omgeving en enthousiaste studenten!

 

“Op je blauwe ogen”

De publicatie ‘Op je blauwe ogen. Verbinden en vertrouwen in de zorg’ krijgt op allerlei momenten een vervolg.

Enthousiaste respons bij de inzet van trainingen:

“Laatst een trainingsdag oplossingsgericht werken gevolgd waar ervaringsdeskundige ‘Maria’ aanwezig was. Ik werd geraakt door haar verhaal. Ze heeft haar verhaal samen met haar moeder beschreven in het boek: “Op je blauwe ogen”. Na de training heb ik dit boek besteld en nu de rust gevonden om er in te beginnen. Wow…. Ben er stil van. Verbinden en vertrouwen – een tweeling…. Al die prachtige verhalen…. Bedankt Jac de BruijnJudith Coolen , Marijke Doevendans voor dit prachtige boek”

De uitgever SWP neemt twee hoofdstukken voor het onderwijs over en organiseert in 2022 een symposium over het thema, daarnaast wordt er hard gewerkt aan een podcastserie in 2022!!!

Fijn dat het zo doorwerkt.

Publicatie is verkrijgbaar: https://www.swpbook.com/boeken/83/ambulante-ggz/2230/op-je-blauwe-ogen

Impact coronabeleid op mensen met een verstandelijke beperking

In een brede uitwisseling de conceptrapportage besproken van een onderzoek naar de impact van het coronabeleid voor mensen met een verstandelijke beperking, uitgevoerd door de Universiteit van Humanistiek.

In de adviezen gaat het om overheid, branche en organisaties zelf die van betekenis kunnen zijn en de maatregelen rondom corona beter aan kunnen laten sluitend, meer passend kunnen maken. Kwetsbaarheid en verantwoordelijkheid gaan hierin samen. Dat mensen met een VB een zeer gevarieerde groep mensen is in onze samenleving dient beter over het voetlicht te komen en beleid dient daarop beter afgestemd te worden!

Introductie kwaliteit van zorgnetwerken

Bij Q-Consult lag het verzoek om een bijdrage te leveren over de ontwikkeling van kwaliteit in zorgnetwerken, op cliëntniveau en op organisatieniveau. In een mooie uitwisseling met leden van het team en een aantal kwaliteitsfunctionarissen werkzaam binnen diverse zorgdomeinen hebben we een beeld geschetst van een bredere maatschappelijke ontwikkeling, sturingsmodellen en belangen die spelen in de zorg en wat dit betekent voor een zorgnetwerk. We hebben gebruik gemaakt van ervaringen en wetenschappelijke kennis die er inmiddels – bescheiden – is. Er is nog veel te winnen wanneer we kijken naar ambities in het verbeteren van kwaliteit van leven van cliënten en hun persoonlijke netwerken.

Over Q-Consult zorg: https://www.qconsultzorg.nl/

Kwaliteitstoetsingen

Aan de slag in 2022 met kwaliteitstoetsingen binnen 3 organisaties in de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Naast de beoordeling van de kwaliteitsrapportages vindt een een visitatie plaats aan de organisatie en locaties.

Door de ontmoeting met medewerkers en cliënten wordt het kwaliteitsrapport concreet en komen de verhalen beter tot hun recht.

Het kwaliteitskader van de VGN vormt de context van de toetsing, maar het gesprek en een bredere kijk op kwaliteit als narratief reflectieproces legt ook het accent op het kwaliteitsproces zelf en de borging ervan binnen de organisatie. Op deze wijze wordt ook de kwaliteit van de organisatie thema van gesprek en ontwikkeling.

Advies strategie Centrum Expertise Avans Hogescholen

Avans heeft ambities om met haar strategie een flinke stap te zetten richting toekomstige ontwikkeling van zorg en welzijn. Daartoe is een werkgroep gestart met een omslag in denken met een stevige maatschappelijke opgave. Met de blik naar buiten ontstaan nieuwe zwaartepunten in de ontwikkeling van expertise die nodig wordt.

Daarmee wil Avans niet alleen een opleiding waarmaken die er toe doet in de praktijk van zorg en welzijn, met aansluitende opleidingsprofielen, maar ook maatschappelijke waarden realiseren in samenwerking met een breed palet aan maatschappelijke partners.

Met plezier neem ik deel en stimuleer het proces met het oog op brede maatschappelijke ontwikkelingen.

Nieuwe publicatie is een feit

In een Europese samenwerking is afgelopen jaar hard gewerkt aan een eerste internatioale publicatie over emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking – zie berichten! De uitgave ‘Emotional development and intellectual disability. A guide to understanding emotional development and its implications‘  is tot stand gekomen dankzij de inzet van veel auteurs, een Advisory Board en een sterk voorwoord van Robert Schalock. De uitgever Pavilion verzorgde een uitstekende uitgave! https://www.pavpub.com/mental-health/learning-disability-mental-health/emotional-development-intellectual-disability-guide-to-understanding-emotional-development-and-implications-for-practice

In september is het boek gepresenteerd op het Europese congres van de EAMHID https://eamhid.eu/

 

Lid Raad van Toezicht Ons Tweede Thuis

Vanaf 1 juli startend als lid van de RvT met de portefeuille kwaliteit en veiligheid. Een sterke en mooie organisatie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De kernwaarden zijn aansprekend en zetten de toon voor een kwaliteitsbeleid, met een goede open wijze van communiceren. Alles duidelijk te vinden en op de eigen site van OTT. Mooi om dit te mogen doen.

https://www.onstweedethuis.nl/

Anders organiseren van zorg

Het platform Koplopers in de Zorg verbindt bestuurders en managers in de zorg met elkaar en verzamelt, verrijkt en verdeelt kennis op het terrein van management, organisatie en medewerkers.

info: http://www.koplopersindezorg.nl/

Twee activiteiten springen er uit:

PRAKTIJKLEERGANG SUCCESVOL INNOVEREN  

Meer mens; minder patiënt en minder regels; nieuwe wegen bewandelen. Daar draait het om in de toekomst. Durf jij het aan? Dan is de praktijkleergang Koplopers iets voor jou! Je doet inspiratie op van andere organisaties. Je leert van professionals en krijgt persoonlijke begeleiding. Je gaat actief aan de slag met jouw vernieuwing of innovatie.

De leergang start in september en is opgebouwd uit 5 sessies van elk 3 uur, waarin we de VISS-methodiek volgen. Succesfactoren binnen de VISS-methodiek zijn:

 • lef, dromen, springen en doen
 • eigenaarschap van medewerkers
 • verbinding en samenwerking
 • denken in ‘en-en’ in plaats van ‘of-of’
 • geen overbodige regels en administratieve lasten
 • leiderschap in plaats van management

De leergang is inclusief coaching en individuele terugkomsessie.

De doelgroep bestaat uit managers en professionals die de opvattingen van cliënten op het terrein van kwaliteit van zorg willen vertalen naar alle aspecten van de organisatie.

Met deze praktijkleergang draag je bij aan het toekomstbestendig maken van je organisatie. Na afloop ontvang je dan ook het Koplopers-certificaat.

MASTERCLASS RIJNLANDS/EUROPEES ORGANISEREN

Op 30 juni organiseert Koplopers in de Zorg samen met Impact Habits een masterclass Europees organiseren: Bouw de organisatie van de toekomst, succesvol en sociaal! Door het ontwikkelen van de juiste gewoontes voorkomt u dat u de hele dag brandjes loopt te blussen en voor de duizendste keer moet uitleggen wat ook al weer de bedoeling was. Impact Habits helpt u en uw organisatie deze stap te zetten

Waar gaan we het over hebben?

 • het toepassen van Europese model voor groeien en bloeien gebaseerd op het succesvolle Scaling up aanpak gecombineerd met vertrouwde Rijnlandse principes
 • een strategie op basis van vakmanschap, vertrouwen en verbinding. Terug naar de bedoeling waarmee het begon!
 • een praktische uitvoering met zo weinig mogelijk management
 • bevlogen medewerkers die meegroeien met de organisatie

Met welk resultaat gaat u naar huis?

 • direct toepasbare waarde – inspiratie hoe u op een vertrouwde en gestructureerde wijze de organisatie verder kunt ontwikkelen
 • zeven praktische tools
 • heel veel ideeën die u de volgende dag al kunt toepassen
 • een andere kijk op de ontwikkeling van uw organisatie
 • een frisse blik en concreet actieplan voor na de zomer

De doelgroep zijn bestuurders en management teams die snel heldere stappen willen zetten richting een toekomst waarin vakmanschap, vertrouwen en verbinding centraal staan.

Feestelijk Lustrum AVG specialisme

Met een inspiratiesessie/workshop bijgedragen aan een mooie lustrumviering dat als thema had:

“Medisch leiderschap: de AVG aan zet!”

Met een energieke dagvoorzitter Remko van der Drift die ons leerde over groei-mindset en het trainen van onze faalspieren.

Een boeiend tafelgesprek met vertegenwoordigers van beroepsvereniging (Matijn Coret ), AVG opleiding (Hanneke Veeren) en de leerstoel geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten (Dederieke Festen ) over trots zijn op ons vakgebied, over de aktieve beroepsgroep en over groei.
Heleen Evenhuis werd geïnterviewd over haar publicatie “Linksom en Rechtsom” over de aanloop naar het specialisme. Over een stip op de horizon hebben en ervoor gaan, zo nodig buiten de gebaande paden. Rina Bijleveld hield een inleiding over medisch leiderschap en stelde ons voor aan FRED (focus, resoluut, empathie, doorzetten).

Ook Froukje Verdam , Moniek de Boer, Sander de HossonMarjan FischerGerjanne Vlasveld , Prof. Dr. Geraline Leusink, MD PhD MBAHettie SuurdMaaike Langerak deelden kennis en inspireerden in deelsessies.

Consultaties

zoals …

Advies in de driehoek

Hoe groot het belang is van een aanpak in de driehoek van de zorg is helder: samen aan zet tussen client, verwanten en zorgondersteuners. Dat dit niet altijd vanzelfsprekend lukt, is een van de redenen dat er met driehoekskunde (zoals https://www.drienamiek.nl/ ) gewerkt wordt. Van belang is daarbij evenwel ook de duidelijke lijnen die zorgondersteuners dienen te hanteren: wat zijn hun waarden en professionele grenzen? Hoever kun je gaan? Velen gaan te ver of hebben moeite hun positie helder te communiceren. Advies inzettend op de eigen positie draagt bij aan duidelijkheid in de driehoek en derhalve aan het welbevinden van de cliënt!

Second opinion bij Strafbepaling jongere op niveau van LVB

Een onafhankelijk advies, second opinion, naar aanleiding van een rechtszaak: wat is passende inzet op een strafbepaling voor een jongere (LVB)?

Daarbij speelt weging van risicofactoren op diverse domeinen (gezin, vrije tijd, school, gedragsrepertoire, etc) alsmede de kwaliteit van de maatregel: past deze bij wat de jongere aankan? Hoe draagt de maatregel bij aan een voorkomen van herhaling? En is de maatregel valide?

Juist voor jongeren die in begrip en sociale aanpassing het lastiger hebben, wegen maatregelen meer specifiek op hun toegevoegde waarde!

Bij Corona

Bij een veranderend gedragsbeeld van bewoners na constatering van corona: wat speelt hier en wat is het perspectief?

Van belang om naar de context te kijken, met name naar veranderingen in wijze van ondersteunen of begeleiden, de stijl die gebruikt wordt, de wijze van contact maken, de helderheid (of minder helderheid) in communicatie, invloeden van buitenaf, de rol van het eigen netwerk en wat daarin veranderde.

Dat geldt ook voor de dagelijkse invulling, orde, werk of dagbesteding. Welke veranderingen werken hier ten goede?

Juist in de huidige situatie liggen aanknopingspunten voor een perspectief wanneer we nauwkeuriger naar de omgevingsfactoren kijken!

Behandeladvies bij depressie

Depressie komt veelvuldig voor. Niet altijd gaat het om een geclassificeerd psychiatrisch beeld (DSM) maar is er wel sprake van langdurige depressieve klachten en aldus een niet florerende persoonlijke geschiedenis. In deze situatie betrof het een behandeladvies bij een jongeman, met al ruim 20 jaar negatieve ervaringen over zichzelf. Er valt uiteraard meer te zeggen, ook in aanpak zijn er variaties mogelijk. In deze situatie was mijn advies een ACT traject bij de GGZ. Assertive Committment Therapy is een evidence based behandeling, juist ook bij depressie. Info zie o.a.: https://www.actinactie.nl/wat-is-act/

Second opinion bij Autisme

De inzet van wat nodig is bij een jongere met LVB en ASS. Een breed spectrum dat niet altijd herkenbaar is en waarbij niet altijd eenduidig een ondersteuningsbeleid voor gerealiseerd kan worden.  Afwegingen rondom methodische inzet, in combinatie met medicamenteuze ondersteuning (wel of niet?) en systeemelementen spelen een rol. Een bredere analyse helpt en biedt perspectief.

Second opinion diagnostisch onderzoek en advies

Diagnostisch onderzoek kent een eigen parcours en taal wat niet altijd even duidelijk is voor wie het bedoeld is. Niet alleen de ‘diagnose’ vraagt toelichting en uitleg, ook de adviezen die gegeven worden kunnen mensen schrik aanjagen. Een blik van buiten helpt om onderzoek en advies stap voor stap door te nemen en de pro’s en con’s van adviezen te wegen. Dat biedt houvast om vervolgstappen te durven zetten!

Publicatie ‘Mentale Vooruitgang’

Vanuit een breed opgezette denktank, waar ik vanuit Koplopers in de Zorg http://www.koplopersindezorg.nl/ aan deelnam, zijn de resultaten gepresenteerd in een uitgave van een boek.

Het boek is overhandigd aan staatssecretaris Paul Blokhuis in een bijeenkomst bij GGzE door Joep Verbugt en Kees Kraaijeveld.

Met een officieel moment is een begin gemaakt van een beweging die in gang is gezet om mentale vooruitgang te bevorderen in de samenleving. Al direct kan er een verbinding worden gelegd met het Preventieakkoord dat nu in de maak is.

Info: https://www.argumentenfabriek.nl/nl/mentalevooruitgang

Jacobine Geel leidde de digitale middag in gesprekken met de deelnemers.

Nascholing wetenschappelijke ontwikkeling gedragswetenschappen voor NVAVG

Artsen voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking (AVG) werken nauw samen met gedragskundigen (orthopedagogen, psychologen). Daarvoor is het zinnig om bij te scholen over wat zich op het gebied van de gedragswetenschappen afspeelt.

Een intensieve nascholing helpt. Uitgangspunt vormde de ‘richtlijn voor probleemgedrag bij volwassnene met een verstandelijke beperking’  van de beroepsgroep NVAVG, te vinden op de site https://nvavg.nl/richtlijnen/

En altijd zijn deze artsen sterk gemotiveerd en betrokken. Goed werk!

Training over Licht verstandelijke beperking @NAS

In opvang en ondersteuning van vluchtelingen komt de vraag naar voren in welke mate er rekening gehouden met licht verstandelijke beperking. Daartoe een korte training op maat! Van belang om niet alleen naar intellectueel niveau te kijken, maar naar het geheel van functioneren en aan de slag met een werkbare beeldvorming. Vluchtelingen hebben nogal wat te verstouwen gekregen namelijk!

Kwaliteitstoetsing

Het onafhankelijk toetsen van kwaliteit van zorg en kwaliteitsrapportage is niet alleen noodzakelijk, maar blijkt steeds weer bijzonder verrijkend en inspirerend! Kwaliteit van zorg komt in beeld aan de hand van verhalen, ontmoetingen en concrete gegevens! Het gesprek erover is open en draagt bij aan strategisch denken en werken. Zo recent een kwaliteitstoets mogen doen bij PSW, op zorg en welzijn gerichte organisatie in Limburg, zie: https://psw.nl/

Gastdocent ErasmusMC opleiding AVG

Als gastdocent op de opleiding ‘artsen voor verstandelijk gehandicapten’ (AVG) aan het ErasmusMC – over thema medisch leiderschap mogen geven. Van belang om vanuit persoonlijk leiderschap verbinding met medisch beleid en organisatiebeleid, onderlinge communicatie en integraliteit te realiseren. Mooi om weer een groep AIOS gemotiveerd aan het werk te zien! Mooie opleiding!

Doetank Stichting Corona Wonen

Initiatiefnemer: Guus Bannenberg, voorzitter raad van bestuur Tragel Zorg

Inzet: Verbindende brug tussen wonen, zorg en arbeidsmarkt voor de ouderenzorg.

Werkwijze: Doetank! Actief ingerichte bijeenkomsten voor het realiseren van werkbare woon-zorgvormen voor ouderen.

Er worden veel rapporten geschreven en her en der verschijnen inmiddels allerlei woonvormen, vaak privaat gefinancierd. Soms wordt er rekening gehouden met innovaties. Het gaat met horten en stoten. De doetank is actie-gericht en wil vanuit eigen ervaringen een verbreding realiseren. Interesse? Let me know!

Nieuwe publicatie binnen!!! Op je blauwe ogen. Verbinden en vertrouwen in de zorg.

Samen met medewerkers en ervaringsdeskundigen uit de zorg (Ouderenzorg, VG, jeugdzorg, GGZ).

“Het is onmogelijk om het er niet over te hebben: verbinden en vertrouwen in de zorg. We vertrouwen soms blindelings, volstrekt naïef of vanuit noodzaak omdat we ons afhankelijk voelen. Of geloven we gewoon echt dat de ander doet wat beloofd wordt? Verbinden en vertrouwen zijn sleutelwoorden in de zorg. Als ergens, dan daar en juist nu! De tijd waarin een pandemie ons treft. In deze bundel vind je alledaagse ervaringen, gedachten en ideeën over verbinden en vertrouwen in de zorg.

Daarbij speelt de manier van kijken, de bril die wordt opgezet wanneer je de ander ziet. Dan maakt het uit of je medewerker bent of je bent degene die zorg of ondersteuning krijgt. Beiden krijgen hier een plaats: medewerkers met verschillende achtergrond en opleiding beschrijven hun persoonlijke ervaringen, hun kwetsbaarheid en hun positieve momenten. Dat geldt ook voor een aantal ‘ervaringsdeskundigen’, hun belang wordt steeds groter in de zorg.

Cliënten, de zorgvragers, vertellen elk, zelfs met hun eigen moeder samen, persoonlijke verhalen en de wijze waarop verbinden en vertrouwen bepalend zijn geweest voor het slagen van hulp en zorg.

Het thema is zorgbreed, of je nu in de jeugdzorg werkt, als verpleegkundige in de ouderenzorg, behandelaar in de GGZ, of in de zorg aan mensen met een beperking.

Lees recensie: https://www.ouderscentraal.nl/ervaringsverhalen-interessant-voor-elke-hulpverlener/

Deze bundel wil vanuit de praktijkervaring een hart onder de riem zijn en een handvat: het staat bol van tips en aanbevelingen! Dat helpt voor de alledaagse zorg, bij intervisie of supervisie en is een onmisbare bron voor opleiding en training!”

En: bestelbaar bij de uitgever SWP!!!

https://www.swpbook.com/boek/2230/op-je-blauwe-ogen

Cover: Cover-Opjeblauweogen-9789088509605

Ambassadeur Butterfly Effect – inzet op Tiny Houses voor vrijwilligers in de zorg!

Op verzoek van Butterfly Effect http://www.butterflyeffect.nl ga ik me inzetten als ambassadeur!

Ik ben enthousiast over het denkmodel en de concrete toepassing ervan: letterlijk vrijwilligers dichtbij de zorg brengen, maar ook omgekeerd: de zorg komt dichtbij vrijwilligers!

Tiny houses op zorglocaties realiseren draagt naar mijn idee bij aan een menswaardige zorg en een meer inclusieve zorglocatie. Daarmee is er een sterke inhoudelijke strategische meerwaarde.

Bijzonder vind ik ook de meerwaarde voor professionals en vrijwilligers zelf, als een vorm van zingeving waarin vrijwilligers en professionals elkaar ontmoeten.

De eerste 3 tiny houses heeft Cello gerealiseerd, Prisma is inmiddels overgegaan tot plaatsing, Oro zal volgend jaar starten. Maar veel breder intussen is de inzet ervan bekend geraakt en wordt in de ouderen- en gehandicaptenzorg het concept omarmt.

In Brabant krijgt dit een volle vlucht en een stevige doorontwikkeling. Maar liefst 100 tiny houses worden gerealiseerd en zorgorganisaties zijn al actief aan de slag. Mooi om daar als ambassadeur aan te mogen bijdragen!

https://www.brabant.nl/subsites/weekvanhetwonen/vernieuwende-woonvormen/butterfly-effect

Butterfly Effect ontzorgt organisaties door een heel praktisch concept. Dat werkt aanstekelijk.

Meer weten? Mooie site en informatie: https://butterflyeffect.nl/ 

Op LinkindIn 24-11-2020

Stijn van Kreij  Stijn van Kreij• 1stoprichter Butterfly Effec

Stop de persen! 🚀😅🚀 Per 1 december starten Amarant en Butterfly Effect NL een verkenning naar het plaatsen van tiny houses voor vrijwilligers op het Daniël de Brouwerpark in de Gemeente Tilburg!


Dank aan Suzan WillemsPeter van den Broek en ronald helder voor het vertrouwen. En aan Egbert Reijnen en Jac de Bruijn voor hun ambassadeurschap! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 En dank aan Ralf Embrechts voor het doorsturen van dit bericht!
#brabant #socialimpact #tilburg #vrijwilligers #tinyhouses

Coördinatie Beweging 2025 met Agenda voor de toekomst van de zorg.

Gewerkt aan de onderliggende publicatie aan de hand van interviews met 35 hoogleraren uit het gehele zorgveld.

Flyer Agenda van de Toekomst 2020-A5

bestelbaar bij: https://www.uitgeverijdegraaff.nl/boeken-van-uitgeverij-de-graaff/mens-maatschappij/agenda-voor-de-toekomst

Initiatief vanuit Koplopers in de zorg.

De zorg is deze tijd vol in beeld, en op alle domeinen. Beweging 2025 heeft de uitdaging opgepakt om met behulp van kennis en expertise een agenda v00r de toekomst op te stellen. Dit jaar gaan we daarmee concreet aan de slag in zorgtafels! De uitkomst moet concreet worden in een: een maatschappelijke en politieke opgave! Wil je aanhaken?

Info: https://www.agendavoordetoekomst.nl 

Publicatie van de Agenda van de toekomst in oktober 2020 gereed, met voorwoord van Jet Bussemaker, voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, RVS.

http://C:\Users\hp\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\QDVU8QO6\email.mht 

Als lid van de Raad van Advies richt ik mij in het bijzonder op kwetsbare groepen in de samenleving. Opvallend genoeg zijn er dat veel, en willen ze eigenlijk niet zo gezien worden.

Mensen met een verstandelijke beperking per 18-07-2020 op tafel!

Bijdrage geleverd aan de geheel herziene editie van Ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking, (uitgever Van Tricht) onder redactie van Pieter Hermsen, Joke van der Meer en Petri Embregts, hoofdstuk ‘methoden in de zorg’.

               

Mensen met een verstandelijke beperking

Inzicht in begeleidings- en ondersteuningsvragen voor (toekomstige) professionals

Redactie: Pieter Hermsen, Petri Embregts en Joke van der Meer

In deze nieuwe editie brengen we kennis en kunde vanuit diverse disciplines in de zorg, ondersteuning en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking samen. Dit boek is bedoeld voor alle initiële opleidingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, hbo en mbo en is ook geschikt als naslagwerk.
Het boek spreekt één taal voor iedereen die werkt met én voor mensen met een verstandelijke beperking.

We hebben professionele en wetenschappelijke kennis maar ook ervaringskennis op een aantrekkelijke manier in dit boek weten samen te brengen.

Kortom, een boek dat aansluit op de huidige ontwikkelingen en veranderingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

In deze nieuwe druk leveren auteurs van naam een bijdrage, onder wie Petri Embregts, Noud Frielink, Annette van der Putten, Jac de Bruijn.
Voor een volledige lijst van auteurs die aan dit boek meewerken zie www.mensenmeteenverstandelijkebeperking.nl.
De inhoudsopgave vindt u ook op de website, die nog gedeeltelijk onder constructie is.

Wilt u al eerder teksten inzien, vindt u deze binnenkort op de website naast allerlei andere aanvullende informatie.
In de loop van deze maand zal de website steeds meer ingevuld worden. Aarzelt u niet van tijd tot tijd een kijkje te nemen.

Mensen met een verstandelijke beperking
Pieter Hermsen, Petri Embregts en Joke van der Meer, 6de, herziene en uitgebreide druk 2020
Vriendelijke groet, Annemarie Birnie, directeur-uitgever
Van Tricht uitgeverij


www.vantrichtuitgeverij.nl
info@vantrichtuitgeverij.nl

 

Bewegen bij probleemgedrag

Het afgelopen jaar meegedacht en gereflecteerd op onderzoek naar de organisatorische drivers bij probleemgedrag. Nu is de uitgave verschenen. De meest complete beschrijving, onderbouwing en uitkomsten van een dynamisch, inspirerend en gezamenlijk project met het CCE.

Een gedegen onderzoek met concrete inzichten en aanzetten om probleemgedrag in de zorg aan te pakken. Het accent van de organisatorische context staat daarbij op een positieve wijze centraal!

Wat hierna wordt gerealiseerd:

 • online toegankelijke uitgave
 • modules
 • vervolggesprekken met bestuurders in de zorg

http://www.cce.nl

Pamflet expertisenetwerken complexe jeugdzorg ‘StroomOp’

Mogen meedenken en reflecteren op het net verschenen Pamflet

‘Netwerkaanpak is voor jeugdhulp essentieel voor lange termijn’

Expertisenetwerken kunnen de Nederlandse jeugdhulp helpen zich tot een lerend stelsel te ontwikkelen. Dat stellen experts, verenigd in StroomOp, in een Pamflet (.pdf). ‘Door deze manier van organiseren kan bij elke unieke ‘casus’ de juiste combinatie van expertise worden samengebracht om tot zorg op maat te komen’, schrijven Peter Dijkshoorn, Arne Popma en Monika Scholten.
Ontwikkelt door StroomOp en cruciaal in de ontwikkeling van een duurzame jeugdzorg!
https://www.zorgvisie.nl/blog/netwerkaanpak-is-voor-jeugdhulp-essentieel-voor-lange-termijn/

 

Bestuurslid van Stichting ROSA tbv technologie in de zorg

In samenwerking met Mentech zijn Eric van Schagen en ik formeel gestart als voorzitter/bestuurslid van een nieuwe stichting. Doel: fondsen genereren en toekennen aan sociale en technologische innovaties in de zorg.

Aanleiding is de Hume, die in 2019 de eerste prijs won als innovatie, en de basis voor verdere technologische ontwikkelingen in Mentech, met een sterk team. Info: https://mentechinnovation.eu/

Beeldmerk van de Hume:

 

Contexueel werken

Met een bijzondere boekpresentatie (beeld en geluid vanuit de USA) werd dit boek ten doop gehouden @StrijpS

Centrale inzet is het contextueel werken in alle vormen van relaties: organisaties, gezinnen, onderwijs, hulpverlening. Een rijke ervaring is in deze publicatie bijeengebracht en in een historische context geplaatst van de oorspronkelijke denker Iván Böszörményi-Nagy (1920-2007).

Dankzij samenwerking met een van de leading auteurs Greet Croonenberg- de Bruijn, info: https://www.gotogdb.nl/ 

 

Opbouw Nederlands – Vlaams Netwerk Capability Benadering. Initiatief van o.a. HAN, en Hogeschool Gent.

Vanuit netwerkontmoetingen in 2019 lid van opbouwploeg. Heb een formatieplan opgemaakt en komen we op 20 maart in Gent tot: waarom dit netwerk? wie zijn lid? wie vormen bestuur? Najaar in Nijmegen om eea vast te leggen.

De basis werd gelegd in de publicatie:

 

 

—————————-

Publicaties

—————————–

In 2019 verscheen:

Handboek verstandelijke beperking. 25 succesvolle methoden, red. J. de Bruijn & B. Twint. Een gemeenschappelijk kader voor de behandeling van mensen met een verstandelijke beperking

Wie werkzaam is in de zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking komt onherroepelijk de vraag tegen naar doelgerichte, methodische werkvormen. De herziene editie van Handboek verstandelijke beperking bevat doelgerichte methoden en benaderingen en laat zien hoe deze onderbouwd en verantwoord zijn. Hiermee illustreert het handboek hoe de professionalisering van de vg-zorg zich verder ontwikkelt.

25 methoden voor zorg en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking

In dit handboek staan 25 methoden voor zorg en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Niet alleen bekende methoden als Methode Vlaskamp of Methode Heijkoop maar ook nieuwe methoden als ARGOS, GIrlTalk+, Sterker dan de Kick en Levensverhaal. De keuze voor een methode of benadering is afhankelijk van een aantal factoren. Elke methode die in dit handboek wordt omschreven bevat daarom een beschrijving van doelstelling, doelgroep, werkwijze, wetenschappelijk kader en casuïstiek.

Voor wie is het Handboek verstandelijke beperking?

Handboek verstandelijke beperking biedt professionals van verschillende achtergronden een gemeenschappelijk kader om hun denken en doen te stroomlijnen, zodat de cliënt eenheid van handelen ervaart. Deze volledig herziene editie van het Handboek verstandelijke beperking uit 2014 is een praktisch handboek voor zowel professionals in de vg-zorg, als mbo- en hbo-studenten.

http://wwww.boompsychologie.nl 

In mei 2019 was er een Unieke Methodendag! Succesvolle methoden in de Verstandelijk Gehandicaptenzorg

Door Cure & Care Development  https://curecare.nl/congressen/congres-unieke-methodendag-23-mei-2019/georganiseerd, ondergetekende was dagvoorzitter, met medewerking van Prof. dr. Xavier Moonen, Prof. dr. Carlo Schuengel en prof.dr. Henk Nies. In workshops:

 • Ontdekkend Kijken; betekenisvol kijken naar de cliënt – Astrid Tulleners en Teja Luiten
 • Mediërend Leren – Emiel van Doorn
 • Programma Girls’Talk+ – drs. Annelies Kuyper en Mark van Vuure
 • Competentiegericht Werken met cliënten met een verstandelijke beperking – drs. Marianne Haspels en drs. Renske van Bemmel
 • Methode Urlings in de praktijk: ook bij geriatrische problemen en problematisch gedrag – drs. Harry Urlings
 • Methode ARGOS: handvatten voor begeleiders van mensen met een hechtingsstoornis en een verstandelijke beperking – drs. Matthijs Heijstek

Eerdere publicaties

Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperling, red. J. de Bruijn, J. Vonk, A. van den Broek & B. Twint,  http://www.boompsychologie.nl

Verstandelijke beperking: definitie en context, red. J. de Bruijn, W. Buntinx & B. Twint, http://www.swpbooks.com

En …

– Bruijn, J. de (2022). Een methodische kritiek: de noodzaak van een derde ‘driver’. In: NTZ (2022) 2. p. 77-80 https://www.ntzonline.nl/

– Bruijn, J, de (2022). Personeelstekort verijst herijking van kwaliteit van zorg. Blog www.skipr.nl 09-05-2022

– Bruijn, J. de (2022). Vertel het maar. Over een andere kwaliteit van zorg. Blog https://www.skipr.nl/blog/vertel-het-maar-over-een-andere-benadering-van-kwaliteit/ 05-01-2022

– Bruijn, J. de, Vonk, J., Broek, A. van de & Twint, B. (ed., 2021). Emotional development and intellectual disability. A guide to understanding emotional development and its implications. Shoreham-by-Sea: Pavilion

– Bruijn, J. de (2021), Veranderkracht na covid-19. Blog https://www.skipr.nl/blog/veranderkracht-na-covid-19/ 22-07-2021

– Bruijn, J. de (2021), Toch naar een ander zorgsysteem?!. Blog https://www.skipr.nl/blog/toch-naar-een-ander-zorgsysteem/ 25-04-2021

– Bruijn, J. de, (2021). Visie op zorg moet gaan over kwaliteit en organisatie. Blog https://www.skipr.nl/blog/visie-op-zorg-moet-gaan-over-kwaliteit-en-organisatie/ 22-1-2021

– Bruijn, J. de, (2020). Hanteer veiligheidsregio voor arbeidsmarktprobleem in de zorg, Blog https://www.skipr.nl/blog/hanteer-veiligheidsregio-voor-arbeidsmarktprobleem-in-de-zorg/ 27-10-2020

– Bruijn, J, de & Hans van der Wielen (2020), Organisatieperspectief. In: NTZ (46) 2, juni 2020.

– Bruijn, J. de (2020). De vijfde dimensie van zorg: solidariteit en vertrouwen! Blog: http://www.socialweb.nl 04-08-2020

– Bruijn, J. de (2020), Lockdown: zet in op motivatie en mentale kracht. Blog http://www.skipr.nl 9 juni 2020

– Bruijn, J. de (2020), Het post-corona-tijdperk van de zorg: een korte blik terug en vooruit. Blog www.socialweb.nl 03-06-2020

– Bruijn, J. de (2020), Reële oplossingen voor de gespecialiseerde jeugdzorg? Blog www.skipr.nl 3 april 2020

– Bruijn, J. de (2019). Langdurige zorg nabij, in: Zorg in de Buurt, Amsterdam: Coincide.

– Bruijn, J, de (2018). Onbeperkt Meedoen, in: bijlage VK/Trouw Wereldgehandicaptendag, december 2018

– Bruijn J, de, Nistelrooij, I. van (2018), Het is de hoogste tijd dat zorgethiek op de kaart wordt gezet, Utrecht, UvH.

– Koplopers top 50, Interview https://zorgcommunity.com/2018/08/jac-de-bruijn-prisma/

– Bruijn, J. de (2017), Onderzoek ten minste iets fundamenteels. In: Onderzoek & praktijk, 2017, (15) 1, pp 41-43.

– Bruijn, J. de (2016), e.a., Het kan echt wel, over het uitvoeren van het VN-verdrag, in: Markant, 2016. https://issuu.com/vgnbibliotheek/docs/markant_2_2016_def/3

– Bruijn, J, de (2016), Meer dan recht alleen, interview bijlage VK, Samenwerken in de zorg.

– Bruijn, J. de &  Schuiringa, H., Gezinsbehandelingen, in: Didden, R., Troost, P., Moonen, X., Groen, W., (red.) (2016) Handboek Psychiatrie en Licht Verstandelijke Beperking. UtrechtL De Tijdstroom

– Bruijn. J. de (2014). Communicatie en consultvoering. In: Braam, W., Duinen-Maas, M.J. van, Festen, D.A.M., Gelderen, I. van, Huisman, S.A., Tonino, M.A.M. (2014). Medische zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking. Houten: Prelum, 27 – 39.

– Bruijn, J. de (2013), Multisysteem therapie bij LVB, in: Markant, 2013, 5. https://www.vgn.nl/artikel/17026

– Bruijn, J. de (2009). De professionele waarde van impliciete kennis. In: Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (2009), 35, 4, 259 – 262.


Deprecated: wp_make_content_images_responsive is verouderd sinds versie 5.5.0. Gebruik in plaats daarvan wp_filter_content_tags(). in /home/youcare/domains/youcare.site/public_html/wp/wp-includes/functions.php on line 5213

Meer informatie of contact? Bel 06 18 01 33 25 of stel uw vraag.