YC is een initiatief van Jac de Bruijn.

“Ik wil bijdragen aan het vinden van antwoorden op concrete en complexe  zorgvragen.

Het helpt om het inhoudelijk verband te zien tussen zorg en samenleving om te bepalen wat op strategisch niveau nodig is.

In de afgelopen 30 jaar mocht ik in de zorg werken in diverse rollen en functies. Dat was geweldig om te mogen doen. Nu pak ik de draad op om deze ervaringen bruikbaar te maken voor anderen”. 

Een kleine intro ..

Ik ben eerst en vooral onder de indruk van concrete ervaringen in de zorg, van mensen zelf! De praktijk van zorg en ondersteuning dringt ons steeds weer tot nadenken, juist waar het schuurt en mensen er wakker van liggen. Ik zoek daarbij steeds, door in- en uitzoomen, naar haalbare perspectieven en concrete oplossingsrichtingen. Tegelijk zoek ik naar beleidsopties en strategieën die daarbij helpend zijn. Ik ben open en naar buiten gericht. Daarbij schakel ik gemakkelijk tussen perspectieven en belangen die mensen en organisaties hebben. Ik sta voor een diverse samenleving die oog heeft voor de veelzijdigheid van zorg die geen ‘one size fits all’ oplossing heeft. Dat raakt persoonlijke situaties in de alledaagse praktijk en tegelijk hebben zorgvragen gevolgen voor moreel-ethische beleidskeuzes. Zorg is ethisch of zij is niet. Ik heb inmiddels een ruime ervaring in de zorg, zowel op inhoud als beleidsmatig, strategisch en analytisch. Het maken van persoonlijk contact is voor mij een cruciale succesfactor in het bereiken van gezamenlijke oplossingen. Gelukkig speelt humor dan een doorslaggevende rol .

 

YC: een idee

YC sluit aan op ‘jouw zorg’! Vragen uit de praktijk en waar mensen niet zelden wakker van liggen. Het is belangrijk om daarbij  oog te hebben voor de samenhang in de zorg en de daarbij noodzakelijke voorwaarden. Het is zinnig om analytisch te kijken en procesmatig te werken aan oplossingen die haalbaar zijn.

YC vormt een combinatie van praktijk en strategisch denken en werken, uiteraard vanuit een sterk inhoudelijke visie. Hoe dat concreet kan, vind je gemakkelijk terug onder wat samen ’te doen’ is.

Een nieuw beeld van de toekomst van ‘de zorg’ ontstaat inmiddels samenlevingsbreed. Vanuit allerlei perspectieven kijken we naar vernieuwing (innovatie) of verbeteringen van inhoud en vorm van de zorg in financiële kaders, vakmanschap, demografische en technologische ontwikkelingen.

Ik zie deze toekomst met vertrouwen tegemoet, juist omdat er meer en meer ruimte is voor degenen om wie het gaat. Ervaringsdeskundigen, patiënten, cliënten hebben een rechtmatig eigen plaats verworven in de zorg – al mag dat hier en daar wel sterker.

Zorg komt dichtbij wanneer het om een directe naaste of jezelf gaat. Je merkt dat wanneer je zelf in de ‘molen’ van de zorg terecht komt of wanneer je onder de indruk bent van de betrokkenheid van hulpverlening en vakmanschap van professionals.

Mijn uitgangspunten, die helpen om aan de slag te gaan, verbanden te leggen en te werken aan strategische thema’s en toekomstbeelden:

 • Samenleven is zorg. Zorgvragen zijn levensvragen en komen uit een omgeving waarin we eenvoudigweg zelf leven: de samenleving. De vragen om wat voor zorg dan ook zijn en horen daarin ’thuis’ – daar krijgt het de ‘waardering’ die we gezamenlijk bereid zijn te geven. Het gaat om onze buren, familie, vrienden, kennissen, mensen uit de straat en wijk, uit stad en dorp, dichtbij en veraf! Een vraag om zorg is een vraag om een wijze van passend samenleven, en niet hoe we zorg ‘van ons af organiseren’.
 • Bij een zorgvraag gaat het om taal die begrepen wordt en om een ‘verbindend handelen’. Ieders verhaal kent een eigen taal en betekenis waar oor en begrip voor moet zijn. Inclusief de context waarin dit verhaal speelt: er dienen verbindingen gelegd te worden. Mogelijk ontstaat dan een ‘verhaal van gedeeld leven’.
 • Zorg kent geen ‘domeinen’. Het vinden van een gezamenlijk antwoord op een zorgvraag heeft geen boodschap aan de systeem- en inrichtingsstructuur van de zorg. Welke deze structuur ook is: gewerkt wordt er aan verbindingen over domeinen heen. Vanuit YC doet iedereen er toe om accountability waar te maken voor zorg en samenleven, met het aangaan van commitment, als verbondenheid en vertrouwen, ergo: nooit alleen.
 • We handelen op de meest eenvoudige en enkelvoudige wijze. Doen wat nodig en ook echt effectief is, niet meer en niet minder. Opmerkelijk genoeg gaat het dan vooral om die ene ‘op maat’ – vraag.
 • Zorg en samenleven hebben recht op een vernieuwend ethisch denken. Samenleven ontstaat vanuit een ‘ander eerst’ en een gewenste kwaliteit van zorg. Dat betekent ook zorgethische uitdagingen in een gezond besef van aarzelende en remmende mechanismen als opgedaan wantrouwen, ervaren onveiligheid en de beperkt gevulde portemonnee.

YC heeft oog voor ervaren en niet zelden diep beleefde verantwoordelijkheid van jouw zorg en tegelijk om het ‘geven’ om elkaar. Dat vormt een appèl : you … we … I care.

Wanneer mij gevraagd wordt wat ik onder samenleven versta, geef ik in de kern steeds dit antwoord: samenleven is het resultaat van de ander eerst. Dat betekent juist de wijze waarop iemand een ander mogelijkheden (capabilities) kan bieden. Het gaat daarbij om de aanspraak van verantwoordelijkheid (accountability) voor elkaar. Dat het om ‘dichtbij leven’ gaat, hoe veraf ook.

———————————————————————————————————————————————————————-

Profiel

 • heb een moderne visie op ontwikkelingen in de zorgsector, met een brede maatschappelijke oriëntatie. Daarin zie ik een ethisch gedragen zorgzame op diversiteit gerichte samenleving als perspectief, met accent op verbindingen tussen domeinen en pijlers van zorg;
 • kan ontwikkelingen inhoudelijk en op consequenties duiden en vertalen, ben een strategisch denker met analytisch inzicht – daarbij oog voor ‘focus, proces en benodigde voorwaarden in het licht van beoogde resultaten’;
 • heb ervaring met kwaliteit & veiligheid van de cliënt/bewoner en hun verwanten, alsmede in samenhang daarmee, ervaring met inzet op professionaliteit van medewerkers;
 • ben in staat om aanvullend te zijn op bestaande processen en tegelijk kritisch te reflecteren, zonder de nuance uit te oog te verliezen;
 • kan onder moeilijke omstandigheden de rust bewaren en het hoof koel; dat maakt samenwerking en adequate reflectie mogelijk;
 • ben vanuit mijn persoonlijkheid gedreven en open (luisterend zogezegd), met oog voor vaak diverse rollen en verantwoordelijkheden;
 • stel in mijn denken en doen (visie en handelen) de kwaliteit van de zorg en dienstverlening aan de cliënt, zorgvrager, bewoner, voorop;
 • heb een sterke drive om, vanuit een innovatiedenken, actief te zijn in samenwerking en netwerken;
 • kan een juiste balans hanteren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • heb het vermogen om de organisatie terzijde te staan en om het beleid van de organisatie en het functioneren medewerkers, directie en bestuurders te toetsen;
 • heb hart voor het aangaan van een goede samenwerking binnen teamverbanden;
 • beschik over een gezonde dosis verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • ben reflectief met relativerend vermogen en humor.

Gedaan en doende 

 • Ontwikkeling visie & beleid tbv: Inclusieve Organisatie (VN-Verdrag), Licht Verstandelijke Beperking (LVB), Complexe Zorg & palliatieve zorg voor kwetsbare groepen (Prisma)
 • Profielenstudie LVB over alle domeinen van zorg, onderwijs & welzijn (ism KPMG)
 • Toezichthouder: Qenzi (2020), Ons Tweede Thuis (2021 – heden), De Enghoeve (2022-heden).
 • Raad van Advies: Koplopers in de Zorg (2019-heden); Avans Hogescholen Lectoraten Sociale Studies (2015 – heden)
 • Project Koplopers in de zorg tbv kwetsbare groepen
 • Opzet netwerk Nederlands-Vlaamse Vereniging Capability Approach
 • Denktank Mentale Kracht, De Argumentenfabriek Amsterdam (2019-2021)
 • Bestuurslid o.a.: Coalitie voor Inclusie (SIN, tot 2015), ROSA (zorgtechnologie, 2019-2022), Cupertino Fonds (wetenschappelijk onderzoek, 2022-heden), Stichting Corona Wonen langdurige zorg (2019-heden)Kijken in de Context (CCE)
 • Beleidsadvies: VraagApp, StroomOp (Jeugdzorg)
 • Ontwikkeling MST-ID (MST Nederland)
 • Kwaliteitstoetsing VG-organisaties
 • Lezing Toegankelijkheid van de Zorg (Europees Parlement)
 • Jurylid Meest Toegankelijke Gemeente (2017), K2 Jeugdzorgprijs (2020)
 • Gastdocent Universiteit voor Humanistiek (UvH) Organisatie & ethische dilemma’s (2019-heden)
 • Presentatie Organisatie & Ethische dilemma’s (Reliëf)
 • Intervisie gedragskundigen. post-academici theologie & geesteswetenschappen
 • Presentaties IASSID congressen tbv methodieken en complexe zorg
 • Dagvoorzitter, als: congres Unieke Methodendag (Care & Cure); congres contextueel werken (TU Eindhoven)
 • Gastdocent opleiding Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) aan ErasmusMC (2019-heden)
 • (Co)auteur diverse publicaties

Achtergrond

werk

Bestuurder Prisma, organisatie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, Waalwijk (2015-2019)

Wetenschappelijk docent aan de opleiding AVG, arts verstandelijk gehandicapten, ErasmusMC, Rotterdam (2008-2015)

Hoofd behandeling / GZ-psycholoog, Prisma, Waalwijk (2002-2014).

Behandelaar (ortho- klinisch pedagoog) Residentiële Jeugdhulpverlening,  Trivium, Dordrecht (1998 – 2002)

opleiding en lidmaatschappen

Theologie CL, KUB (2008); Post doc: GZ-psycholoog (BIG 1999 – 2016); Orthopedagogiek & klinische pedagogiek, RUU (1998). Diverse trainingen, masterclass management (Nijenrode, 2015), masterclass kennismanagement (2013). 

 • Regionale Klachtencommissie Midden Brabant (2011-2014)
 • Erkenningscommissie Databank Effectieve Interventies LZ, Vilans, Utrecht (2012 – 2015)
 • Bestuursvoorzitter Expertisecentrum Verstandelijke Beperking (2010-2018)
 • Verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente 2018.
 • Nederlandse vereniging GZ-psychologen – NVGzP
 • Katholieke Studiecentrum Geestelijke Volksgezondheid – KSGV
 • Nederlandse vereniging opvoedkundigen, onderwijskundigen – NVO
 • European Association for Menthal Health in Intellectual Disabilities – EAMHID
 • Betrokkenheid bij kleinschalig projectondersteuning in Centraal- en Oost-Europa t.b.v. zorg voor verstandelijk gehandicapten (2002-2016)

Meer informatie of contact? Bel 06 18 01 33 25 of stel uw vraag.