Reactie conceptnota van VWS ‘Zorg voor de Toekomst’

In de afgelopen maand heeft VWS een responsronde gedaan op de conceptnota Contouren van de zog.

Op deze nota heb ik een uitgebreide reactie geschreven – en was niet de enige.

Stand van zaken nu volgens bericht VWS

“Ruim 350 zorgverleners, zorgmedewerkers, belangenorganisaties, burger(organisaties), wetenschappers en overheidsorganisaties hebben schriftelijk gereageerd op de Discussienota. Deze reacties zijn geanalyseerd tezamen met de inbreng uit de werkconferentie, de bijeenkomst met ervaringsdeskundigen en de gesprekken die we met verschillende belanghebbenden hebben gevoerd.

Gezien de demissionaire status van het kabinet, is het kabinet van oordeel dat het nu niet het moment is om een visie neer te leggen en beleidskeuzes te maken voor de toekomstbestendigheid van de zorg. Het is aan het volgende kabinet om daarmee aan de slag te gaan. Wel hebben we op basis van de analyse van alle reacties een feitelijk verslag gemaakt dat op hoofdlijnen beschrijft hoe tegen de voorgestelde beleidsopties uit de Discussienota “Zorg voor de Toekomst” wordt aangekeken, op welke punten er consensus bestaat en waar juist niet, en wat er werd gemist in de Discussienota. Dit verslag is afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Alle reacties zijn per thema toegankelijk gemaakt voor (de formateurs van) een volgend kabinet. De inbreng uit de werkconferentie maakt hier ook onderdeel van uit. Het is aan een volgend kabinet om in samenspraak met alle betrokkenen verder te werken aan een gezonde toekomst. In de tussentijd worden de reacties ook gedeeld met de verschillende beleidsmedewerkers binnen het ministerie.

Het consultatieverslag en alle reacties, waarbij is aangegeven dat deze openbaar gemaakt mogen worden, zijn voor een ieder toegankelijk op deze website: Overheid.nl | Consultatie Discussiestuk ‘Zorg voor de Toekomst’, berichten (internetconsultatie.nl)

Namens de Secretaris-Generaal van het ministerie van VWS, Adriaan Brouwer, programmamanager Contourennota”