Lid raad van toezicht De Enghoeve

Vanaf 1 augustus treed ik toe tot de raad van toezicht van De Enghoeve.
De Enghoeve is een behandel- en diagnostiekcentrum voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

MISSIE, KERNWAARDEN EN VISIE

MISSIE
Onze missie is om door het bieden van dagbesteding, begeleiding en behandeling het voor velen mogelijk te maken een ‘plekje’ te hebben, waar je je thuis mag voelen, waar je kan spelen, lachen, huilen, praten, groeien, ontwikkelen. Waar je jezelf mag zijn, mag oefenen met pasverworven sociale vaardigheden en waar je emoties er gewoon mogen zijn. Waar het individu echt wordt gezien en je als professional niet geleid wordt door protocollen, verwachtingen, tijdsdruk en financiën. Maar waar er ervaringsgericht aan de slag wordt gegaan in het hier en nu. Hierdoor kunnen onze cliënten in contact komen met anderen, groeien en ontwikkelen. Wij doen dat met respect voor elkaars grenzen en door het systeem van de cliënt zo optimaal mogelijk te betrekken bij de behandeling, waarbij de cliënt de eigen regie houdt. 

KERNWAARDEN
Ondanks onze ervaringsgerichte grondslag hebben we theoretische kaders en werkwijzen waar we gebruik van maken. Dit wordt ingezet om de zorg te ondersteunen maar is niet de zorg zelf. Onze werkwijze berust op verschillende zienswijzen: systemisch werken, ervaringsgericht werken en de presentiebenadering, die terug te vinden zijn in onze kernwaarden: ‘Samen, Uniek, Present en Ruimte voor iedereen’

Samen: We betrekken het systeem van de cliënt zo optimaal mogelijk in de behandeling. We werken vanuit een systemisch perspectief, de cliënt is onderdeel van zijn systeem. Het samen vormgeven aan de inhoud van de behandeling, waarbij de cliënt de eigen regie houdt, vinden we erg belangrijk. 

Uniek: Bij ‘De Enghoeve’ werken we vanuit de visie dat ieder mens waardevol en uniek is, met zijn eigen unieke mogelijkheden, wensen en verlangens. We geven daarom iedereen de ruimte die hij of zij nodig heeft om te kunnen ontspannen, tot rust te komen om vandaaruit in contact te komen met anderen, te kunnen groeien en ontwikkelen. 

PresentWij vinden de relationele afstemming tussen zorggever en cliënt als een startpunt van goede zorg.  Goede zorg ontstaat vanuit het zorgvuldig aansluiten bij en afstemmen op de ander, en op wat hij of zij nodig heeft. Leefwereldgerichtheid en perspectiefwisseling zijn daarin centrale begrippen. Vanuit de relatie blijkt wat goede zorg is op dit moment. De eigen vakkennis blijft intact, maar de relatie stuurt hoe die kennis wordt aangewend. In deze relatie is respect voor elkaars grenzen: Pas wanneer iemand het gevoel heeft de grens te kunnen aangeven en het gevoel heeft dat die gerespecteerd wordt, kan je ontspannen en open in contact staan met elkaar! 

Ruimte voor iedereen: ‘Samen, met rust en aandacht, present zijn, kleinschalig, plezier, ruimte voor iedereen’ zien we als waarden, waar we allen ook waarde aan hechten. Hoe kunnen we in tijden van groei en verandering zorgen dat de Enghoeve een plek voor iedereen kunnen laten blijven, een plek waarbij mensen het gevoel hebben dat ze ergens bij horen en ertoe doen. 

VISIE
Stichting de Enghoeve streeft naar een plek waar medewerkers en cliënten zich thuis voelen, het gevoel hebben dat ze ertoe doen en erbij horen. Waarbij een hoge kwaliteit van zorg geboden wordt door professionals die werken vanuit een duidelijke missie die passen bij onze kernwaarden. Zorg en professionals die aansluiten bij de behoeftes en zorgvraag van de cliënt. Waarbij ruimte is om te ervaren, te leren en te generaliseren. 

Met veel plezier ga ik deelnemen aan dit project!